2015-05-20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Regulamin organizacyjny Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku zwany dalej regulaminem  określa organizację i zasady funkcjonowania Muzeum Ziemi Prudnickiej.

2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych utworzonych  w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Muzeum - rozumie się przez to Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku,

2. dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

3. komórce - rozumie się przez to również oddział, dział, sekcję,

4. kierowniku - rozumie się przez to osobę kierującą oddziałem, działem lub sekcją.

 

§ 3

 

Muzeum realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w jego statucie.

 

§ 4

 

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje  Burmistrz Prudnika na zasadach i w trybie przewidzianym wobowiązujących przepisach.

 

§ 5

 

1.  Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2.  W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik.

3.  Do zakresu działania dyrektora Muzeum, należy w szczególności:

1) Kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej.

2) Nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum.

3)  Reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.

4)  Przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

5)  Naczelna redakcja wydawnictw muzealnych.

6)  Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.

7)  Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.

8) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy jak i dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

 

Struktura organizacyjna

 

§ 6

 

1.       W skład Muzeum Ziemi Prudnickiej wchodzą następujące działy:

 

1) Dział Archeologiczny,

2) Dział Artystyczno – Historyczny,

3) Dział Etnograficzny,

4) Dział Sztuki,

5) Dział Tradycji Tkackich,

6) Dział Architektury i Urbanistyki,

7) Dział Oświatowo – Biblioteczny,

8)  Dział Administracyjno – Ekonomiczny,

2.       Liczbę etatów i rodzaje grup pracowniczych ustala dyrektor.

3.       Ustanawia się kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w rozumieniu Kodeksu pracy:

a) kierownika Centrum Tradycji Tkackich (Dział Tradycji Tkackich)

b) kierownika Arsenału (działy 1 – 4 oraz 6 – 7, wymienione w § 6 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku),

c) kierownika Działu Administracyjno – Ekonomicznego (głównego księgowego).

1. Strukturę organizacyjną Muzeum obrazuje schemat organizacyjny (załącznik nr 2), natomiast określenie podległości służbowej kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych nastąpi w drodze informacji na piśmie przedłożonej poszczególnym pracownikom.

2. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

6.       Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach (Dz. U. nr 5 z dnia 20 stycznia 1997) oraz w § 11 statutu Muzeum i regulaminie Rady.

 

Zadania wspólne komórek organizacyjnych

 

§ 7

 

Do zadań wszystkich komórek, w zakresie należącym do ich właściwości, należy w szczególności:

1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych zapewniających pełną oraz terminową realizację przypisanych zadań.

2. Organizowanie i wykonywanie zadań określonych w planie pracy.

3. Inicjowanie różnorodnych form współpracy z innymi instytucjami, osobami fizycznymi, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele, zadania związane z ochroną oraz prezentowaniem dziedzictwa kulturowego i przeszłością Ziemi Prudnickiej.

4. Realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorów muzealnych i obiektów Muzeum.

5. Opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań.

6. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

 

§ 8

Do wspólnych zadań Działów:

1) Archeologicznego ,

2) Artystyczno – Historycznego,

3) Etnograficznego ,

4) Sztuki ,

5) Tradycji Tkackich ,

6)  Architektury i Urbanisty

należy:

1. Ewidencjonowanie zgromadzonych muzealiów, a w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

2) popracowywanie kart inwentarzowych,

3) prowadzenie ewidencji wypożyczeń zbiorów (księga ruchu muzealiów – rewersy),

4) prowadzenie kartoteki magazynowej,

5) prowadzenie archiwum fotograficznego,

6) sporządzanie komputerowych baz danych.

2. Organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie muzealiów do kolekcji, poprzez poszukiwania terenowe (penetracja sklepów sprzedających zabytki, antykwariatów, targów staroci, itp.).

3. Prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

1) organizowanie wystaw stałych i czasowych,

2) prowadzenie lekcji muzealnych,

3)  realizacja innych form propagujących pradzieje i okres wczesnego średniowiecza Ziemi Prudnickiej Śląska Opolskiego.

4.  Zabezpieczenie i konserwacja zgromadzonych zbiorów, a w szczególności:

1) chronienie przed zniszczeniem, dewastacją i kradzieżą,

2) magazynowanie w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,

3) organizowanie i realizacja we współpracy z Pracownią Konserwacji Zabytków zabiegów profilaktycznych i konserwatorskich.

5. Opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw,  wydawnictw naukowych i popularno-naukowych.

6. Udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych.

7. Opracowywanie scenariuszy wystaw.

 

§ 9

 

DZIAŁ ARCHEOLOGICZNY

 

Do zadań Działu w szczególności należy gromadzenie zabytków archeologicznych poprzez:

przyjmowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znalezisk z badań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków oraz inne uprawnione instytucje:

 

DZIAŁ ARTYSTYCZNO – HISTORYCZNY

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

1.    Gromadzenie zabytków historycznych w szczególności dotyczących przeszłości Prudnika i Ziemi Prudnickiej

1)  w zakresie chronologicznym, od XIII do XX w. (do czasów współczesnych),

2)  starodruki i druki, kartografia, sfragistyka, heraldyka, medalierstwo, numizmatyka, militaria, grafika, fotografia, rzemiosło cechowe, wyroby powszechnego użytku; dokumenty, archiwalia; wszelkie inne pamiątki związane bezpośrednio lub pośrednio z tematyką Działu.

 

DZIAŁ ETNOGRAFICZNY

 

Do zadań Działu należy w szczególności:

1. Gromadzenie zabytków kultury materialnej, duchowej i społecznej ludności rodzimej i napływowej zamieszkałej na terenie Powiatu Prudnickiego oraz terenów związanych historycznie i tematycznie ze Śląskiem Opolskim.

2. Dokumentowanie zjawisk kulturowych zachodzących na wsi prudnickiej poprzez:

1) badania terenowe,

2) organizowanie konkursów i przeglądów twórczości ludowej i amatorskiej,

3) nagrywanie, fotografowanie,  filmowanie, spisywanie relacji.

3.    Prowadzenie badań naukowych z zakresu właściwości Działu.

 

 DZIAŁ SZTUKI

 

Do zadań Działu należy gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej, zarówno polskiej jak i zagranicznej tj. malarstwa, rzeźby, grafiki, wyrobów rzemiosła i rękodzielnictwa artystycznego.

 

DZIAŁ TRADYCJI TKACKICH

 

Do zadań Działu należy gromadzenie

1. Gromadzenie:

1)  muzealiów związanych z historią rozwoju tradycji tkackich na  Ziemi Prudnickiej, ze szczególnym uwzględnieniem  archiwaliów dot. Fabryki Tekstylnej Samuela Fränkla
i  Z. P. B.  Frotex

2)    archiwaliów i związanych z historycznymi postaciami Śląska oraz wydarzeniami na Śląsku, oraz innych muzealiów związanych z tematyką tkacką

2. Organizowanie warsztatów, zajęć, pokazów tkackich.

3. Eksponowanie wystaw stałych i czasowych.

 

DZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

Do zadań Działu należy gromadzenie map, projektów, rysunków, grafik, fotografii  i innych form przedstawienia ukształtowania terenu i zabudowy Ziemi Prudnickiej, gromadzenie fotografii, rysunków, grafiki z dziedziny architektury, mapy, plany, projekty przebudowy budynków i tras komunikacyjnych itp.

 

DZIAŁ OŚWIATOWO - BIBLIOTECZNY

Do zadań Działu Oświatowego należy:

 

1.    Organizowanie wszystkich form działalności upowszechniająco-popularyzatorskiej i promującej Muzeum, a w szczególności:

1) opracowywanie koncepcji działalności upowszechnieniowej,

2) organizowanie i realizacja wystaw czasowych sprowadzonych z innych placówek,

3) organizowanie wspólnie z innymi komórkami wystaw stałych i czasowych ze zbiorów własnych Muzeum

4) opracowywanie scenariuszy wystaw,

5) organizacja i realizacja imprez oświatowych (lekcje muzealne, turnieje i konkursy z zakresu zbiorów Muzeum, wiedzy o regionie, ochrony zabytków, itd.),

6) współdziałanie i współpraca z instytucjami kultury, organizacjami społeczno- kulturalnymi, środkami masowego przekazu w zakresie swojej działalności,

2. Prowadzenie dokumentacji wszelkich form działalności upowszechnieniowej Muzeum.

3. Prowadzenie ewidencji dotyczącej frekwencji na lekcjach muzealnych i innych imprezach w Muzeum.

4. Prowadzenie i realizacja działań reklamujących Muzeum, a w szczególności:

1) przygotowanie i udzielanie informacji dla prasy, radia i telewizji,

2) pozyskiwanie sponsorów dla działań oświatowych i wydawniczych.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej Muzeum, a w szczególności:

1) współpraca z wydawnictwami i drukarniami,

2) prowadzenie archiwum wydawnictw i druków muzealnych,

3) gospodarowanie okazowymi wydawnictwami Muzeum.

 

Do zadań Biblioteki należy:

1)  gromadzenie publikacji naukowych i popularno-naukowych w dziedzinachprezentowanych przez działy i kolekcje muzealne, stanowiących podstawowe zaplecze naukowe dla pracowników,

2) opracowywanie posiadanego księgozbioru,

3) prowadzenie kontroli księgozbioru zgodnie z przyjętymi zasadami,

4) prowadzenie dokumentacji administracyjnej posiadanych zbiorów,

5) udostępnianie posiadanych zbiorów zgodnie z przyjętym regulaminem korzystania z czytelni oraz ewidencja wypożyczeń 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNY

Do zadań Działu należy w szczególności:

1.  W zakresie spraw organizacyjnych:

1)  sporządzanie projektów aktów o charakterze organizacyjnym: statutu, zarządzeń, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, instrukcji, wytycznych i innych oraz ich bieżąca aktualizacja,

2) zbieranie, selekcjonowanie, przekazywanie i przechowywanie informacji,

3) przyjmowanie interesantów i telefonów,

4) przyjmowanie i rozdział korespondencji,

5) współudział w przygotowaniu i obsłudze zebrań,

6) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,

7) organizowanie i realizacja umów dotyczących całej działalności usługowej,

 

2.     W zakresie spraw pracowniczych:

 a) prowadzenie spraw w zakresie zatrudnienia:

- prowadzenie akt osobowych,

- ewidencja czasu pracy zatrudnionych osób,

- egzekwowanie dyscypliny pracy,

- sporządzanie wszelkich dokumentów i prowadzenie rejestrów z zakresu spraw pracowniczych,

 b) prowadzenie organizacyjnej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

3.    W zakresie spraw gospodarczych:

1) zapewnienie należytych warunków lokalowych wszystkim komórkom oraz wyposażenie ich w niezbędne urządzenia i materiały: zapewnienie sprzątania i ogrzewania pomieszczeń, łączności telefonicznej, itp.,

2) prowadzenie adaptacji, remontów i konserwacji wszelkich obiektów i urządzeń Muzeum oraz ich wyposażenie,

3) zapewnienie uprawnionym pracownikom środków czystości, sprzętu i odzieży ochronnej i roboczej,

4) zapewnienie właściwych warunków bhp i p.- poż., oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą, uszkodzeniem, itp.,

5) organizowanie szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.- poż.,

6) zaopatrzenie Muzeum w materiały techniczne, części zamienne, materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości i inne,

7) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów i rozliczeń wymaganych właściwymi przepisami.

 

4.    W zakresie spraw ekonomicznych:

1) sporządzanie projektów budżetu i sprawozdań z ich wykonania,

2) prowadzenie kasy Muzeum oraz wszelkiej z tym związanej dokumentacji,

3) realizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,

4) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków pieniężnych w kasie,

5) sporządzanie poleceń księgowania,

6) prowadzenie czynności związanych z wynagrodzeniami pracowników.

7) prowadzenie kontroli zarządczej 

 

Oznaczenia symboli komórek

 

§10

Poszczególne komórki organizacyjne Muzeum używają następujących symboli:

1) Dyrektor, D

2) Dział Archeologiczny, MP/A

3) Dział Artystyczno- Historyczny, MP/AH

4) Dział Etnograficzny, MP/E

5) Dział Sztuki, MP/S

6) Dział Tradycji Tkackich, MP/TT

7) Dział Architektury i Urbanistyki MP/AU

8) Dział Oświatowo – Biblioteczny OB

9) Dział Administracyjno Ekonomiczny AE

 

Planowanie pracy

 

§11

1. Poszczególne komórki organizacyjne Muzeum wykonują zadania w oparciu o roczne plany pracy i harmonogramy.

 

2. Dyrektor i kierownicy odpowiadają za realizację zadań wynikających z planu, zobowiązani są do dokonywania kwartalnej oceny przebiegu realizacji zadań.

 

Zasady podpisywania pism

 

§12

 

1. Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń o woli w imieniu Muzeum uprawniony jest dyrektor.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach wywołujących skutki finansowe wymagany jest podpis dyrektora i głównego księgowego.

3. Dyrektor może upoważnić do podpisywania pism inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

 

Udzielanie informacji

 

§13

 

1. Pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu.

2. Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania nieobjętych obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, za zgodą kierownika.

 

§14

 

1. Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi, zaś o pracy poszczególnych komórek - ich kierownikom.

2. Dyrektor i kierownik może upoważnić innego pracownika Muzeum do udzielania informacji, o których mowa w ust. 1.

 

§15

 

Klauzulą tajności i poufności objęte są wszystkie aspekty działalności Muzeum, których ujawnienie może być :

1 - zagrożeniem dla bezpieczeństwa obiektów oraz zgromadzonych w nich muzealiów i przebywających osób,

2 – nieuzasadnionym naruszeniem wizerunku muzeum.

Postępowania w sprawach tajnych i poufnych normują właściwe przepisy.

 

§16

 

Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja ustalona zarządzeniem dyrektora.

 

Schemat organizacyjny do pobrania:

Załączniki

  schemat organizacyjny MZP.pdf 21,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się